06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمان بر یاد گیری سازمان و عدالت سازمانی:با در نظر گرفتن تاثیر تسهیم دانش و تعهد سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی:فرهنگ سازمانی,تسهیم دانش ,یاد گیری سازمانی ,عدالت سازمانی, تعهد سازمانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، رسول زارعی (نفر دوم)

چکیده

فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند . فرهنگ یکی از مهم ترین ویژگی های یک سازمان است. فرهنگ سازمانی نشاندهنده مشخصه های یک سازمان است که مستقیما بر نحوه رفتار و کار کردن روزمره کارکنان و اینکه چطور در سازمان ارتباط بر قرار کنندتاثیر می گذارد.هدف این پژوهش ,بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر یاد گیری سازمانی, تسهیم دانش و ادراک از عدالت سازمان است. در این پژوهش تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی می باشد.پس از بررسی پژوهش های انجام شده داخل و خارج از کشور در زمینه فرهنگ سازمانی, عدالت و یادگیری سازمانی, متغیرهای مدل پژوهش تعیین شد. با بررسی متغیرها و مطالعه پیشینه پزوهش مشخص شد که فرهنگ سازمانی هم بر یاد گیری سازمانی, کسب وبه اشتراک گذاری دانش و هم برعدالت سازمانی تاثیر دارد. ضمن اینکه تعهد سازمانی نیز بر این رابطه علی تاثیر می گذارد. در ادامه با مطالعه پیشینه پژوهش های صورت گرفته مدل مفهومی طراحی شده که نحوه ارتباط این عناصر را نشان می دهد.