05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی با تأکید برهویت سازمانی به عنوان متغیر میانجی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Key Word:Spiritual Leadership,Organizational health,Corporate identity
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، زهرا محمدی زاده (نفر دوم)

چکیده

رهبر یک سازمان باید بتواند زمینه های تحقق اهداف سازمان را ایجاد کند. رهبران با استفاده از معنویت در سازمان، انگیزش لازم را در کارکنان به منظور تلاش برای رسیدن به اهداف فراهم میکنند. رهبران معنوی با تعیین اهداف مناسب و ایجاد زمینه برای تحقق آن به فعالیتهای کارکنان جهت میدهند. سلامت سازمانی به توانایی سازگاری یک سازمان بامحیط خود، ایجاد هماهنگی میان اعضای آن و رسیدن به اهداف تعریف شده است. با توجه به اینکه سلامت سازمانی بر سطح عملکرد کارکنان در دستیابی به اهداف تأثیر مثبتی دارد و همچنین نقش مثبت رهبری معنوی و هویت سازمانی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی به واسطه هویت سازمانی است.روشی که در این پژوهش دنبال کردهایم از نوع مروری، توصیفی است و بدین منظور تعداد زیادی از پژوهشهای پیشین صورت گرفته در این زمینه بررسی شده و تعاریف و ابعاد مهم شناسایی گردیده اند.