05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک بر اساس مدل رقابتی پورتر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: شبکه های اجتماعی، تجارت الکترونیک، مدل رقابتی پورتر
پژوهشگران اسکندر پاسالار (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم)

چکیده

امروزه سازمان ها با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر بفرد شبکه های اجتماعی در دستیابی و بررسی رفتار مشتری و با پیاده سازی اینگونه تجارت دربستر شبکه های اجتماعی به بقای خودکمک می کنند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی برتجارت الکترونیک بر اساس مدل رقابتی پورتر در شرکت ایران خودرو می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران بخش مدیریت راهبردی می باشد که تعداد آنها 56 نفر است. برای جمع آوری داده های اولیه ازروش توزیع پرسشنامه استفاده شد و داده های ثانویه از طریق مطالعات کتابخانه ای بدست آمد. مقیاس اندازه گیری ازنوع طیف پنج گزینه ای لیکرت بود وازآلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه ها استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقق برابر 0/89به دست آمد .برای تحلیل داده ها از جدول آمار توصیفی و آزمون t تک گروهی و ضریب فریدمن(با بکار گیری نرم افزار spss ) استفاده گردید.یافته های تحقیق نشان داد که قدرت فروشنده از سایر ابعاد رقابتی بالاتر است وهمچنین شبکه های اجتماعی بر تمام ابعاد مدل رقابتی پورتر در تجارت الکترونیک شرکت ایران خودرو موثر است که به ترتیب اولویت باعث افزایش قدرت خریدار، قدرت فروشنده ، رقابت و همچشمی میان رقبای موجود، تهدید جایگزینی کالا یا خدمات و نیروی تهدید رقبای تازه می شود.