06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر ایجاد چابکی سازمانی: بانک های شهر بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Keywords: electronic human resource management, e-learning, electronic payment, electronic performance appraisal of human resources, organizational agility.
پژوهشگران حبیبه فیروزی (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: تغییر و پیشرفت های تکنولوژی در عصر حاضر موجب تغییر شکل محیط رقابتی سازمان ها شده است. این تغییرات سازمان ها را با فرصت ها و چالش های جدیدی مواجه ساخته است. چالش های جدید به حدی است که حتی سازمان های موفق نیز برای اینکه بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند، باید راهبردهای مختلف را بکار بگیرند که یکی از این راهبردهای مؤثر چابکی سازمان است. چابکی مجموعه ای از توانمندی ها و شایستگی ها است که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب وکار می شود. یکی از رویکردهایی که به سازمان ها در افزایش چابکی کمک می کند، رویکرد مدیریت منابع انسانی الکترونیک می باشد. هدف: هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می توان به کمک رویکرد منابع انسانی الکترونیک، چابکی سازمانی را در سطح بانک های شهر بوشهر را توسعه داد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر، ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی هست. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی مدیران و کارمندان بانک های مستقر در شهر بوشهر تشکیل داده اند. حجم جامعه آماری این تحقیق شامل 1684 نفر بوده است. نمونه آماری مناسب برای پژوهش بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران از جامعه محدود، تعداد 313 نفر محاسبه شد. به منظور گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهش بین 330 نفر از مدیران و کارکنان بانک های شهر بوشهر و درنهایت تعداد 315 پرسشنامه برگشت داده شد و تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته‏ها: یافته های پژوهش نشان داد که از میان متغیرهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک چهار بعد آموزش الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، ارزیابی عملکرد الکترونیکی و در آخر حفظ و نگهداری منابع انسانی با چابکی بانک های بوشهر ارتباط مثبت و معناداری برقرار است اما فرضیه مربوط به متغیرهای استخدام الکترونیکی و ارتباطات منابع انسانی با چابکی سازمان مورد تأیید قرار نگرفت