05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی شاخص های جذب اعضای هیئت علمی با تأکید بر دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) در دانشگاه خلیج فارس بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
مدیریت استراتژیک منابع انسانی، جذب اعضای هیئت علمی، دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی دانشگاهی، دانشگاه خلیج فارس و تحلیل تم
پژوهشگران احمدی دوقزلو سارا (دانشجو) ، حیدر احمدی (استاد راهنما) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما)

چکیده

زمینه: دانشگاه ها اغلب به عنوان محرک رشد در اقتصاد مبتنی بر دانش دیده می شوند. علاوه بر پژوهش و آموزش، دانشگاه ها یک نقش سوم را در جوامع مبتنی بر دانش فزاینده در زمان انجام وظایف خاص نظیر انتقال تکنولوژی، ثبت امتیاز و خروجی های تجاری دارند. این پدیده در ادبیات کارآفرینی نیز به عنوان یک تغییر پارادایم به سوی یک دانشگاه کارآفرین توصیف شده است. اعضای هیئت علمی به عنوان مهم ترین عنصر سازندۀ دانشگاه ها و متخصص در رشته های خود، موقعیت خوبی برای سهیم شدن در فعالیت های نوآورانه دارند و می-توانند در طیف وسیعی از فعالیت های کارآفرینانه مشارکت داشته باشند. هدف: هدف این پژوهش شناسایی شاخص های جذب اعضای هیئت علمی با تأکید بر دانشگاه های کارآفرین می باشد. روش‏شناسی: این پژوهش از نظر فلسفی تفسیری، به لحاظ هدف در زمرۀ کاربردی، دارای رویکرد استقرایی و از نظر افق زمانی مقطعی است. این پژوهش و به لحاظ روش گردآوری داده ها، از نوع پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی است. مشارکت کنندگان مورد نظر در این پژوهش شامل 20 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس می باشد، که از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مبتنی بر مصاحبه است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل تم استفاده شده است. یافته‏ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای جذب اعضای هیئت علمی با رویکرد کارآفرینی باید به شایستگی هایی در بعد دانش شامل: تجربۀکاری در صنعت، شناخت فرصت ها و فرصت های کارآفرینی در رشتۀ خود، شناخت صنایع مربوط به رشتۀ خود، دانش کارآفرینی، دانش تخصصی، دانش در مفاهیم بازار و دانش در مفاهیم اقتصادی؛ در بعد مهارت: ارتباط با صنعت، مهارت فناوری نو، میزان درگیری در فعالیت های کارآفرینی، قدرت شناخت مسئله، تسلط به زبان انگلیسی، تدریس هدفمند، مهارت تصمیم گیری، کیفیت رزومه پژوهشی، توانایی تبدیل علم به عمل، رزومۀ کارهای عملی و مرتبط با کارآفرینی؛ در بعد توانایی ها: داشتن الگو و چارچوب ذهنی، شبکه سازی، توانایی های علمی، تفکر تحلیلی، تفکر واگرا، توانایی انجام کارهای بین المللی، تفکر سیستمی، توانایی انجام کارتیمی، فعالیت های فناورانه، توانایی انجام کارهای بین رشته ای، توانایی ایجاد انگیزه در دانشجو، دغدغه مند بودن، انجام طرح های کاربردی، داشتن مسئولیت اجتماعی؛ و در بعد ویژگی