05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تآثیر اخلاق کسب و کار بر تعالی سازمان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اخلاق کسب وکار، کیفیت و تعالی سازمان، مدل تعالی سازمان (EFQM)
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، فوزیه حسن پور (نفر دوم) ، عبد الرحمن حاجی پور (نفر سوم)

چکیده

امروزه سازمانها و بنگاههای اقتصادی کشور در یک موقعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعددی نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده تکنولوژیهای جدید قرار گرفته اند در چهارچوب این چشم انداز جدید برای بقاء و پییشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمانهایی میتوانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سودآوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. در این بین جایگاه اخلاق کسب و کار در مدیریت بعنوان مبحثی بسیار محوری از سوی اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه مدیریت مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از سازمانها با رعایت و پایبندی به اصول اخلاقی توانسته ا ند بستر رشد و پیشرفت را برای کارکنان خود و جامعه فراهم سازند. این درحالیست که بعضی دیگر با بی توجهی نسبت به اصول اخلاقی در کار موجبات شکست و نابودی خود را ایجاد کرده اند. و مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند. با بکارگیری این مدلها سازمانها میتواند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. از این رو دراین پژوهش به مطالعه و بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و تعالی سازمانی و تبین الگویی راجع به نقش اخلاق کسب و کار در تعالی سازمانی می پردازد، این پژوهش نشان میدهد که اخلاق کسب و کار تاثیر معناداری برروی سازمانها در جهت گام بر داشتن در مسیر تعالی دارد.