05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ادراک کارکنان و کیفیت خدمات درک شده توسط مشتری )مورد مطالعه: بانک ملی شهر بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بازاریابی داخلی، ادراک کارکنان، انگیزش، توانمندسازی، هویت سازمانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، سولماز موسوی شورگلی (نفر دوم) ، مرضیه دلواری (نفر سوم)

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ادراک کارکنان وکیفیت خدمات درک شده توسط مشتری میباشد. جامعه آماری مورد بررسی کارکنان و مشتریان بانک ملی شهر بوشهر میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده و به صورت طبقه ای متناسب با حجم توزیع شده است. از روش میدانی برای جمع آوری داده ها استفاده و روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی میباشد ابزار گردآوری دادهها یک پرسشنامه استاندارد بوده که به تعداد 583 عدد مورد تحلیل قرارگرفته است. همچنین نرمافزار مورد استفاده جهت تحلیل دادهها میباشد. فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که درک کارکنان از بازاریابی داخلی بر سطح هویت سازمانی، توانمندسازی و انگیزش آنها تاثیر مثبت و معناداری میگذارد. و همچنین هویت سازمانی کارکنان، انگیزش و توانمندسازی کارکنان بر کیفیت خدمت درک شده توسط مشتری تاثیر مثبت و معناداری می گذارد.