06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر موفقیت سازمان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اخلاق حرفه ای، موفقیت سازمان، اخلاق، مدیران، عملکرد
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، الهه آقائی (نفر دوم) ، فاطمه مظفری (نفر سوم)

چکیده

اخلاق حرفه ا ی، یک فرایند تفکر عقلانی است که مجموعه ای از کنشها و واکنشهای اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمانها و مجامع حرفه ای مقرر میشود تا مطلوبترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد. یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه ی خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه ی خود را رعایت کنند. زیرا موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به کارگیری مدیریت اخلاق در سازمان است. مقاله ی حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای برموفقیت سازمان میباشد. بنابراین در این مطالعه، با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت اخلاق مدیران در موفقیت سازمانها را مورد بررسی قرار میدهیم.