06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي سطوح نيازهاي كاركنان در فرماندهي نيروي انتظامي استان بوشهر : رويكردي مقايسه اي بر پايه تحليل هاي آماري م تصميم گيري فازي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
شناسه DOI
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، رضا سیاوشی (نفر دوم) ، زعیمه نعمت الهی (نفر سوم)

چکیده

ارضای نیاز های کارکنان اثرات مثبتی بر دیگر جنبه های کاریشان دارد. نظریه های متعدد برای تعیین نیازهای کارکنان در جهت پیش بینی رفتار مفیدند و درک مدیران را از نیاز های کارکنان و عوامل بر انگیزاننده در سازمان را افزایش می دهند. در پژوهش حاضر، به منظور تعیین اولویت نیاز های کارکنان نیروی انتظامی بوشهر، با دو رویکرد تحلیلی ، مدلی ? بعدی بر پایه توسعه نظریه مازلو ، شامل امنیت، اجتماعی، احترام ، استقلال و خو شکوفایی طراحی گردیده است و ابتدا با پرسشنامه ای استاندارد و تحلیل های آماری ، از دید کارکنان، اولویت هر یک از نیازهایشان تعیین می گردد، سپس با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسسله مراتبی فازی ، از نظر مدیران هر یک از ? نیاز اساسی کارکنان ، اولویت بندی می گردند . نهایتا یکسانی یا تفاوت دید گاه کارکنان با مدیران تشریح می شود که در هر دو دید گاه ، نیاز امنیت به عنوان مهمترین بیاز شناخته شد ، اما تفاوت و شکافی میان دیدگاه مدیران و کارکنان در باب درجه اولویت دوم تا پنجم هریک از نیاز ها ، موجود می باشد.