05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر ظرفيت نو آوري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت فردا
شناسه DOI
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، زهرا حصیری (نفر دوم)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهشهای پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامهای تهیه و در اختیار 27 کارشناس شرکت های دانش بنیان استان بوشهر که با روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید بودند قرار مورد تجزیه و تحلیل Smart PLS و spss گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارهای قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که شرکت های دانش بنیان استان بوشهر از لحاظ نقش های استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت نوآوری و سایر مؤلفه ها از وضعیت بالاتر از حد متوسط برخوردارند و وضعیت قابل قبولی دارند. سایر یافته ها نشان می دهد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوری دارد و همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق یادگیری سازمانی نیز بر ظرفیت نوآوری تأثیر دارد.