24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدلی جهت ارائه ی سنجه ای مناسب به منظور اندازه گیری میزان ریسک زنجیره تامین در سازمانهای تولیدی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ریسک، زنجیره تامین، سنجه، سازمان های تولیدی
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول) ، فهیمه شفیعی (نفر دوم) ، غلامرضا جمالی (نفر سوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضرطراحی سنجه ای جهت اندازه گیری ریسک زنجیره تامین می باشد بامطالعه بیش از90پژوهش مرتبط ریسک های زنجیره تامین شناسایی و سپس برای ریسک هایی که درادبیات نظری فراوانی بیشتری داشتند مدلی مفهومی ارایه گردید این مدل دارای 7عامل اصلی ریسک و 37شاخص فرعی می باشد ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای پاسخگویی دراختیار متخصصان زنجیره تامین که بیشتر آ«ها ازاستادان دانشگاه های کشور و متخصصین صنعت بودند قرارگرفت سپس با ساتفاده ازضریب الفای کرونباخ پایایی و با استفاده ازتحلیل عاملی و با بکارگیری شاخص KMO و ازمون بارتلت اعتبارسنجه ی طراحی شده مورد بررسی قرارگرفته است باتوجه به مقدارکل ضریب الفای کرونباخ که برابر با 0/91 بوده و همچنین تایید 7طبقه اصلی با استفاده ازشاخص KMOو ازمون بارتلت سنجه ای مناسب با 37 سوال مرتبط به منظور اندازه گیری ریسک زنجیره تامین استخراج گردید.