24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ارزیابی عملکردبانکهای تجارت و ملت بااستفاده ازمدلCAMEL
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، کیفیت درآمد ،کیفیت و کارایی مدیریت، نقدینگی
پژوهشگران علیرضا مومنی (نفر اول) ، حکیمه غریبی (نفر دوم) ، غلامرضا جمالی (نفر سوم)

چکیده

بررسی عملکرد بانک ها به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بورس اوراق بهادار همواره توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب نموده است و تلاش های فراوانی جهت تعیین شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد آنها به عمل آمده است. هدف از انجام این تحقیق، مقایسهی ارزیابی عملکرد بانکهای ملت و تجارت با استفاده از مدل CAMEL میباشد. در راستای پاسخ به سوال های تحقیق،5 فرضیه تدوین و طی بازه زمانی 8811 الی 8831 برای بانک تجارت و 8811 الی 8831 برای بانک ملت، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی – است و برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که بین کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، کیفیت و کارایی مدیریت، کیفیت درآمد و نقدینگی بانک تجارت و بانک ملت تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین، تحقیق حاضر به شواهدی در زمینه تایید فرضیهها دست نیافت.