24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی و رتبه بندی واحدهای عملیاتی شرکت مخابرات استان بوشهر با استفاده از رویکردتلفیقی(BSC) و (FAHP)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد سازمانی، کارت امتیاز متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، شرکت مخابرات
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، جواد شکریان (نفر دوم)

چکیده

پیاده نمودن سیستم ارزیابی عملکردی که از یک سو تامین کننده نظرات مدیران سازمان و از سوی دیگر کارکنان باشد، کار چندان سادهای به نظر نمیرسد. به همین دلیل باید به صورت منطقی و آگاهانه و با تکیه بر مبانی نظری و به صورت همه جانبه با آن برخورد کرد. اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد مطلوب در واقع یک تحول بنیادی در سازمانها پدید میآورد و در صورتی که درست اجرا گردد و به تمام مسائل آن آگاهی حاصل گردد، میتواند داروی موثری برای دردهای سازمانی باشد. عدم پشتیبانی مدیریت، غیر قابل اجرا بودن برخی سیستمهای ارزیابی، ناتوانی ارزیابان در ارزیابی درست و عادلانه و همچنین عدم تناسب و انطباق سیستمهای ارزیابی با واقعیات، از جمله مشکلاتی است که میتواند اثربخشی اکثر سیستمهای ارزیابی را دچار اشکال کند. وضعیت کنونی بیشتر شرکتهای دولتی کشور به گونهای است که شاهد انجام بیرنگ ارزیابی در پایان سال برای واحدها و کارکنان این شرکتها هستیم و به این ترتیب اهمیت موضوع ارزیابی نادیده گرفته میشود و بعضاً ارزیابیهای صورتگرفته در سرنوشت واحدها و کارکنان بی تأثیر است پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی شرکت مخابرات استان بوشهر با استفاده از تلفیق تکنیک کارت امتیاز متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی انجام شده است. شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات از پیشینه تحقیق جمعآوری شده و برای غربال آنها از نظر خبرگان و کارشناسان این شرکت استفاده شده است. این تحقیق یک را به منظور بهبود ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی در شرکت مخابرات استان بوشهر پیشنهاد BSC-FAHP رویکرد تلفیقی میدهد. روش تحقیق از نوع پژوهشی- کاربردی میباشد. به گونهای که به بررسی عملکرد نسبی چهار واحد عملیاتی شرکت مخابرات استان بوشهر میپردازد. این واحدها عبارتند از: واحد امور مشترکین همراه اول، واحد امور مشترکین تلفن ثابت، واحد فناوری و اطلاعات و واحد دریافتها و پرداختها. نتایج تحقیق نشان داد که واحد امور مشترکین تلفن همراه با داشتن وزن 0 بیشترین اهمیت را در بین واحدهای مورد مطالعه دارا میباشد و همچنین در رتبههای بعدی واحدهای امور / نسبی 628 0 قرار / 0 و 106 /123 ،0/ مشترکین تلفن ثابت، واحد فناوری اطلاعات و واحد دریافتها و پرداختها به ترتیب با وزن 143 گرفتند.