24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل دروني و محيطي بندر بوشهر با استفاده از رويكرد تلفيقي AHP-SWOT
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله اقیانوس شناسی
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول)

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل درونی و محیطی بندر بوشهر به منظور شناسایی و بهبود وضعیت موجود است. تکنیک اقدام به SWOT میباشد. ابتدا با استفاده از تجزیه و تحلیل AHP-SWOT استفاده شده در این مقاله رویکرد تلفیقی شناسایی و طبقه بندی نقاط قوت، ضعف، فرص تها و تهدیدات بندر بوشهر گردید. از آنجاییکه مسئله تصمیم گیری تحقیق حاضر از نوع چند شاخصه بوده و ساختار آن دارای سلسله مراتبی از عناصر تصمیم وابسته به هم شامل برای محاسبه وزن و اهمیت هر کدام از (AHP) هدف، معیارها و زیرمعیارها است؛ لذا از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. جهت گردآوری دادههای SWOT معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده توسط تجزیه و تحلیل پژوهش، ماتریس مقایسات زوجی هر یک از مولفهها و گروهها با استفاده از قضاوت و نظر شش نفر از متخصصین 0، گروه تهدیدات با وزن / بندر تدوین و تکمیل گردیدند. نتایج نشان میدهد که گروه ضعفها با داشتن وزن 4 0 به ترتیب رتبه اول الی چهارم را در بندر بوشهر / 0 و گروه فرصتها با وزن 123 / 0/322 ، گروه قوتها با وزن 153 به خود اختصاص دادهاند. مهمترین زیرمعیار شناخته شده در بندر بوشهر کمبود بارانداز و محوطه انبار در گروه نقاط ضعف است.