24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی و رتبه بندی کیفیت خدمات بانکی با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل سروکوال و تکنیک AHP (مطالعه ی موردی بانک های ملت، ملی و صادرات)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کیفیت خدمات، سروکوال، تحلیل سلسله مراتبی .
پژوهشگران ایرج اصغری (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، سید اسماعیل موسوی (نفر سوم) ، حسین خلیفه (نفر چهارم) ، اعظم مهتدی (نفر پنجم)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و رتبه بندی کیفیت خدمات بانکی با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل سرروکاال و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( در بین بان های ملت، ملی و صادرات شهرستان لامرد میباشد. بدین منظرار برا استفاده81 شاخص مرتبط در حوزه بانکداری پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. که در بین 81 نفرر از مشرتریان بانک که در بازه0 برالاترین / کیفیت خدمات بانکی متخصص بوده اند توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد که بانک ملی با وزن نسبی 324 0 به ترتیب در / 0 و 211 / کیفیت خدمات بانکی را دارا بوده است. همچنین بانک های ملت و صادرات با وزنهای نسبی 483اولویتهای بعدی قرار گرفتند.