04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و رتبه بندی بندی ریسک های زنجیره تامین مبتنی بر مدیریت دانش با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ریسک زنجیره تأمین، مدیری دانش، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
پژوهشگران اعظم مهتدی (نفر اول) ، حسین خلیفه (نفر دوم) ، غلامرضا جمالی (نفر سوم) ، ایرج اصغری (نفر چهارم) ، سید اسماعیل موسوی (نفر پنجم)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تامین با استفاده از رویکرد مددیری داندش 1 و تکنیدک فرایندد تحلیل سلسله مراتبی ) 2 AHP ( در شرک ذوب آهن اصفهان میباشد. بر مبنای مطالعه پیشینه تحقیق، چهدار بعدد در حیطده مددیری دانش و چهار ریسک مرتبط با زنجیره تامین شناسدایی رردیدده و سدپر پرسشدنامه تحقیدق تددوین رردیدد. سدپر در بدین 11 نفدر از 1 دارای اولدین و مهتتدرین / متخصصین زنجیره تامین توزیع رردید. نتایج تحقیق نشان میدهد که ریسک تامین کننده با وزن نسبی 414 1 دارای اولوید هدای / 1 و ریسک توزیدع کنندده بدا وزن 111 / 1 ، ریسک مشتریان با وزن 181 / اولوی و ریسک تولید کننده با وزن 222 بعدی می باشند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای تحلیل و ارزیابی شاخصهای مدیری دانش ارائه شده است . تا از این طریدق سدایر صدنایع بتوانند نسب به پیاده سازی آنها اقدام نمایند.