24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب تامین کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (مطالعه موردی : یکی از شرکت های تابعه ایران خودرو)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تصمیم گیری چند معیاره، انتخاب تامین کننده، تاپسیس فازی، ایران خودرو
پژوهشگران حسین خلیفه (نفر اول) ، سید اسماعیل موسوی (نفر دوم) ، ایرج اصغری (نفر سوم) ، اعظم مهتدی (نفر چهارم) ، غلامرضا جمالی (نفر پنجم)

چکیده

از مهمترین تصمیم ها در هر سازمانی تصمیم گیری در مورد انتخاب تامین کننده ی مناسب است که می تواند تصمیم های دیگر رانیز تحت تاثیر خود قرار دهد چرا که اولین گام برای تولید هر محصولی خرید مواد اولیه-ی مناسب است.انتخاب تامین کننده یک تصمیم گیری چند معیاره است.در این مطالعه یکی از شرکت های تابعه ایران خودرو موردمطالعه قرار گرفته و با استفاده از معیارهای ارائه شده توسط شاهرودی و روی دل (2012) وساگار و سینگ (2012) تامین کنندگان صندلی این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی بهترین تامین کننده انتخاب شده است. نتایج بیانگر آن است که دو معیار تحویل به موقع و موقعیت مالی تامین کنندگان بیشترین وزن و اهمیت و PPM (بازگشتی به ازای هر میلیون قطعه ) کمترین وزن و اهمیت را دارا می باشند.سرانجام تامین کننده ی A3 به عنوان بهترین تامین کننده از میان چهار تامین کننده انتخاب شده است.