24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان "تأثير روش هاي مختلف آموزشي بر نگرش دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بوشهر نسبت به مقررات راهنمايي و رانندگي و فرهنگ ترافيك در سال 1390
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات پژوهشی راهور
شناسه DOI
پژوهشگران حسین خلیفه (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر« تاثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر فرهنگ ترافیک دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در سال 1390» بود. فرضیه های 3 گانه ی تحقیق با در نظر گرفتن تاثیر عامل آموزش به سه روش سخنرانی، پخش فیلم آموزشی و برگزاری مسابقه نقاشی و انشاء، بر فرهنگ ترافیک (یادگیری و نگرش) دانش آموزان دوره ابتدایی و نیز مقایسه آنها با گروه کنترل مطرح و بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده، آزمایشی (با پیش و پس آزمون) بود. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در سال 1389، به تعداد 14504 نفر، بود. که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی ساده، تعداد 329 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک نوع پرسشنامه ی محقق ساخته نگرش سنج با 16 سؤال، و یک آزمون چهار جوابی یادگیری، با 16 سؤال، از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (همگی بسته پاسخ) بود. پایایی ابزار اندازه گیری، پس از تعیین روایی محتوایی (صوری) پرسشنامه ی نگرش سنج از طریق نظر صاحبنظران، با استفاده از روش آلفای کرانباخ ضریب پایایی معادل 84/0 تعیین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که؛ آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به روش های سخنرانی و برگزاری مسابقه نقاشی و انشاء بر یادگیری این قوانین تاثیر دارد، اما روش پخش فیلم های آموزشی در این خصوص تاثیری ندارد؛ از میان سه روش آزمایش شده تنها روش سخنرانی بر نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به فرهنگ ترافیک مؤثر واقع شد و دو روش دیگر در این زمینه بی تأثیر بودند.