04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تک محصولی، چند سطحی تحت شرایط کاملا فازی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
زنجیره تامین حلقه بسته، برنامهریزی خطی فازی، شبکه زنجیره تامین
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، عبدالکریم حسین پور (نفر دوم) ، عاطفه آرمند (نفر سوم)

چکیده

امروزه محیط تجاری رقابتی منجر به همکاری فزاینده میان شرکتها به عنوان اعضای شبکه زنجیره تامین شده است. در این زمینه، طراحی شبکهی لجستیک زنجیره تامین، با توجه به تاثیر آن بر کارایی و پاسخگویی زنجیره، از جمله موضوعات مهم استراتژیک به شمار میرود. علاوه بر این، شرایط رقابتی جهان، الزامات قانونی و حساسیتهای زیست محیطی، سازمانها را مسئول جمعآوری محصولات برگشتی خود کرده است تا به احیا، بازیافت و یا انهدام این محصولات به منظور حفظ محیط زیست اقدام ورزند، بنابراین دانشگاهها و جامعه کسب وکار توجه خود را به سمت زنجیره تامین حلقه بسته انداختهاند. این مقاله یک مدلسازی ریاضی دو هدفه جدید برای یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ارائه میدهد. که زنجیره رو به جلو شامل سه سطح مراکز تولید، مراکز توزیع و مشتریان و زنجیره معکوس شامل سه سطح مراکز جمعآوری، مراکز سوزاندن و مراکز دفن میباشد. این مدل به صورت برنامهریزی خطی عدد صحیح دو هدفه و توابع هدف مدل شامل کمینهسازی هزینهها و کمینهسازی اثرات زیست محیطی میباشد.