24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل ریاضی برای زنجیره تامین صنعت چینی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی ریاضی، زنجیره تامین، منبع یابی( انتخاب تامین کننده)
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، عبدالکریم حسین پور (نفر دوم) ، فائزه مردانیان شهری (نفر سوم)

چکیده

اخیرا زنجیره تامین بیش از پیش جهانی و ناب شده است. به طوری که میتواند هزینههای عملیاتی را کاهش دهد. با افزایش رقابت و سرعت پیشرفت تکنولوژی ، زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی برای هر شرکت مورد توجه بسیاری از مدیران و صاحبان صنایع قرارگرفته است . زنجیره تامین به عنوان شبکهای از تسهیلات و مراکز توزیع که وظیفه تهیه و تدارک مواد خام،تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطهای و توزیع محصولات نهایی را دارد معنا میشود که مدیریت این زنجیره به مهمترین دغدغه فکری مدیران بدل شده است.برنامهریزی برای زنجیره تامین موجب افزایش کارایی و بهرهوری میشود. این پژوهش با بررسی پیشینه پژوهشی زنجیره تامین صنایع گوناگون و بهرهگیری از نظر کارشناسانو خبرگان یک شرکت چینی مظروف یک مدل ریاضی برای زنجیره تامین این صنعت ارایه نموده است. با توجه به سه سطحی بودن زنجیره تامین صنعت چینی مدل ریاضی ارایه شده شامل بخش انتخاب تامین کننده ، تولید و توزیع میباشد.