24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارئه یک مدل ریاضی چندهدفه برای برنامه ریزی نیازمندی مواد در زنجیره تامین شرکت نوشیدنی توپو
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
MRP, supply chain, multi-objective planning, lexicograph
پژوهشگران یعقوب براتی (دانشجو) ، حمید شاهبندرزاده (استاد راهنما) ، غلامرضا جمالی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: از آنجایی که موضوع برنامه ریزی نیازمندی مواد در زنجیره تامین از مباحث مهم در بخش تولید و مدیریت سازمان ها می باشد، لذا در صورت عدم توجه به این بخش می تواند هزینه های سنگینی به پیکره سازمان وارد کند. از این رو این پژوهش در ارتباط با برنامه ریزی نیازمندی مواد و بکارگیری مدل سازی ریاضی در آن می باشد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، حل مساله برنامه ریزی نیازمندی مواد در زنجیره تامین با بکارگیری مدل سازی ریاضی می باشد. روش‏شناسی: در این پژوهش ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و نمونه ی مدل های ریاضی مشابه، مدل ریاضی چند هدفه در برنامه ریزی نیازمندی مواد ارائه شده و سپس از روش لکسیکوگراف جهت حل مدل ارائه شده استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شرکت نوشیدنی خوش نوشان نیکان اندیش (توپو) سپیدان بوده و جهت اجرای مدل نیز از نرم افزار متلب استفاده گردیده است. یافته‏ها: در این پژوهش بعد از ارائه و حل مدل ریاضی، مقادیر هریک متغیر ها بدست آمد و جهت برآورده کردن توابع هدف تلاش گردید. در پایان نیز مدل نهایی با توجه به دو تابع هدف که اولی کمینه کردن هزینه های تولید و دومی بیشینه کردن میزان تولید بود حل گردید و مقدار بهینه توابع هدف و متغیرهای تصمیم مشخص گردید. نتیجه‏گیری: در پژوهش حاضر با استفاده از مدل چند هدفه ریاضی میزان تولید مشخص گردید که محصول اول در هر سه دوره بیشترین میزان تولید را بخود اختصاص داد. بر اساس مقادیر به دست آمده باید برنامه ریزی جهت مواد مورد نیاز صورت گیرد. همچنین به پرسش اصلی پژوهش که مربوط به ارائه مدل ریاضی مناسب در برنامه ریزی نیازمندی مواد بود پاسخ داده شد.