24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدلی جهت سنجش انواع انعطاف پذیری عملیات: مطالعه موردی شرکت پشم شیشه ایران
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
OPERATION FLEXIBILITY, EMPLOYEE FLEXIBILITY, SERVICE FLEXIBILITY
پژوهشگران سعید کاظمی (دانشجو) ، حمید شاهبندرزاده (استاد راهنما) ، غلامرضا جمالی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: در این پژوهش مدلی به منظور سنجش میزان انعطاف پذیری عملیاتی و شناسایی انواع مختلف آن، در شرکت پشم شیشه ایران، ارائه می گردد و پس از آن با روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و به ویژه روش مدل سازی ریاضی غیر خطی به تحلیل ابعاد مدل مذکور اقدام خواهد شد. هدف: طراحی مدلی جهت معرفی انواع انعطاف پذیری عملیات. روش‏شناسی: ابتدا با توجه به ادبیات نظری و مسئله تحقیق انواع انعطاف پذیری عملیات شناسایی نموده و بر اساس آن مدل مفهومی تحقیق طراحی می گردد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل، 250 نفر از مدیران، معاونین، و کارشناسان شرکت پشم شیشه ایران می باشند که حداقل تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 152 نفر محاسبه شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی هدفمند می باشد. سپس با طراحی پرسشنامه و با بهره گیری از نظر استاد راهنما و متخصصین اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز می گردد. در نهایت با استفاده از نرم افزار SmartPLS.2 اعتبارسنجی مدل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین از روش مدل سازی ریاضی غیر خطی میخایلوف برای بدست آوردن وزن و اهمیت هر کدام از انعطاف پذیری ها استفاده می گردد. یافته‏ها: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تاثیر انواع انعطاف پذیری ها بر انعطاف پذیری عملیات می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از وزن دهی و رتبه بندی انواع انعطاف پذیری ها در شرکت پشم شیشه ایران با استفاده از روش میخایلوف نشان داد