24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
رتبه بندی عوامل موثر بر سوانح دریایی شناورهای غیرنفتی در آب های آزاد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: خلیج فارس و دریای عمان)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Maritime accidents, Persian Gulf, Oman Sea, Multi-Criteria Decision-Making Techniques ‎
پژوهشگران مصطفی نوبهار (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، یحیی یحیایی (استاد مشاور) ، احمد شادی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی سوانح دریایی شکل گرفت.‏ هدف: رتبه بندی عوامل موثر بر سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی در آب های آزاد منطقه خلیج فارس و دریای عمان.‏ روش‏شناسی: برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، ابتدا با بررسی و مطالعه پیشینه ی پژوهش، ‏عوامل موثر بر ایجاد سوانح دریایی شناسایی و به کمک نظر کارشناسان و خبرگان غربالگری و دسته-‏بندی شدند. سپس، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره شامل ‏AHP، ‏SWARA، ‏SHANNON‏ وزن و اهمیت عوامل شناسایی شده تعیین گردید. در نهایت با کمک روش های ‏میانگین رتبه ها، بردا و کُپلند نتایج مستخرج از سه تکنیک تلفیق گردید. کلیه محاسبات لازم از طریق ‏نرم افزارهای مربوطه و در صفحه گسترده ‏EXCEL‏ انجام شد.‏ یافته‏ها: بر اساس یافته های پژوهش، نتایج تکنیک ‏AHP، سوارا کاملا یکسان می باشد. طبق این ‏نتایج، وزن معیارهای پژوهش از بیشترین به کمترین عبارتند از: خطای انسانی، محیط و مسیر، شرایط ‏فنی کشتی، برنامه ریزی شغلی، شرایط زیست افزاری. و نتایج تکنیک شانون به صورت زیر بدست آمد: ‏خطای انسانی، برنامه ریزی شغلی، شرایط فنی کشتی، شرایط زیست افزاری، محیط و مسیر.‏ در نهایت بر اساس نتایج روش میانگین رتبه ها، بردا و کپلند خطای انسانی، محیط و مسیر، شرایط فنی ‏کشتی، برنامه ریزی شغلی و شرایط زیست افزاری به ترتیب اولویت بندی شدند.‏ نتیجه‏گیری: بر اساس یافته‏ها و نیز پرسش (فرضیه) پژوهش، پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلی، ‏به دنبال تعیین عوامل موثر بر بروز سوانح دریایی در دریای عمان و خلیج فارس می باشد. بدین منظور ‏ابتدا با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان مهم ترین معیارهای موثر بر این مهم شناسایی خواهد ‏شد. سپس وضعیت موجود دریای خلیج فارس و عمان مورد تحلیل قرار خواهدگرفت. آنگاه با توجه به ‏نظر کارشناسان و خبرگان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره وزن و اهمیت هر یک از ‏معیارهای منتخب اولویت بندی شده و در نهایت با به کارگیری روش های میانگین رنبه ها، بردا و کپلند ‏تلاش میشود بهترین اولیت بندی برای معیارهای مورد نظر تعیین شود.‏