24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير استراتژي هاي رقابتي لارج بر پايداري زنجيره تأمين و در صنايع سيمان استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت بهره وری
شناسه DOI
پژوهشگران محمد صفری (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، بلقیس باورصاد (نفر سوم)

چکیده

یکی از چالش های عمده صنایع سیمان استان بوشهر چگونگی مدیریت زنجیره تأمین در راستای بهبود عملکرد و بهره وری آن صنعت و افزایش پایداری آن در سرتاسر زنجیره تامین می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی لارج بر پایداری زنجیره تأمین و اولویت بندی آن ها در صنایع سیمان استان بوشهر می باشد. با مرور پیشینه پژوهش الزامات استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین لارج شامل: ناب، چابک، تاب آوری و سبز و ابعاد پایداری شامل: اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شناسایی و بر اساس آن مدل مفهومی پژوهش تعریف گردید. جامعه آماری شامل 220 نفر از کارکنان و مدیران صنایع سیمان استان بوشهر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش دو نوع پرسشنامه جهت تحلیل عاملی مدل مفهومی و سنجش متغیرهای مدل تدوین گردید. نتایج نشان داد که همه استراتژی های زنجیره تأمین لارج بر پایداری زنجیره تامین صنایع سیمان استان بوشهر تاثیر معنادار و مثبت دارند. طبق نتایج بدست آمده مدیران و کارشناسان صنعت سیمان استان بوشهر جهت غلبه بر شرایط رقابتی حاکم بر این صنعت، استراتژی های متناسب با ریسک های پیش روی صنعت سیمان استان بوشهر را مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین می بایستی شرایطی را فراهم آورده که همکاری مشترک بین تأمین کنندگان و صنایع سیمان استان بوشهر را از طریق تسهیم اطلاعات تسهیل نماید. ب مدیران این صنایع موظفند به گونه ای فرآیندهای خرید وتدارکات سبز، منبع یابی سبز، بسته بندی سبز، توزیع وفروش سبز و برنامه ریزی مسیروسایل نقلیه را به منظور کاهش اثرات محیطی برنامه ریزی و اجرا نمایند