24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه ی زنجیره تامین سبز- تاب آور
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
بهینه چندهدفه، طراحی شبکه، زنجیره تامین تاب آور، زنجیره تامین سبز
پژوهشگران مهسا موسوی (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، احمد قربان پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: امروزه رویکردهای سبز و تاب آور به عنوان پارادایم های زنجیره تامین به سازمان ها این امکان را می دهند که بصورت رقابتی در بازارها فعالیت کنند. از این رو به منظور باقی ماندن در بازار رقابتی موجود، زنجیره تامین باید به گونه ای طراحی شود که به طور همزمان تاب آوری را برای مقابله موثر با اختلالات غیرمنتظره و بعد سبز را برای کاهش اثرات زیست محیطی در نظر بگیرد. براین اساس، در این پژوهش یک روش طراحی شبکه بر پایه بهینه سازی ارائه می شود تا به معماران زنجیره تامین کمک کند، که علاوه بر افزایش کارایی شبکه زنجیره تامین، جنبه زیست محیطی زنجیره تامین خود، برای دستیابی به اهداف مشترک سود و سهم بازار با کاهش خطرات محیطی را، در نظر بگیرند. هدف: هدف اصلی این پژوهش توسعه مدل ریاضی چندهدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تامین سبز و تاب آور می باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف از این جهت که به بررسی و دانش کاربردی در یک زمینه خاص توجه و کمک می کند، می توان آن را در زمره پژوهش های کاربردی دانست. وبه لحاظ گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی می باشد. از نظر نوع داده ها کمی بوده، و ازآن جهت که به بررسی داده های مرتبط به برهه ای از زمان می پردازد، از نوع پژوهش های مقطعی می باشد. جامعه هدف، شرکتهای فعال در صنعت سیمان در استان بوشهر می باشد و نمونه ای که برای به دست آوردن متغیرها از آن بهره گرفته شده است شرکت صنایع سیمان دشتستان می باشد. در این پژوهش از روش مدل سازی ریاضی استفاده شده است. ساختار این مدل بگونه ای است که در آن یک مدل بهینه سازی چند هدفه با چندین محدودیت برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز و تاب آور توسعه داده خواهد شد. ابزار پژوهش حاضر بصورت کتابخانه ای می باشد. بدین معنی که جهت توسعه مدل بهینه سازی چندهدفه طراحی شبکه زنجیره-تامین سبز و تاب آور از ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش بهره خواهیم برد. همچنین به منظورگردآوری مقادیر اولیه پارامترهای مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه و برای به دست آوردن دیگر مقادیر پارامترها از روش شبیه سازی استفاده شده است .این پرسشنامه از طریق اساتید و خبرگان متخصص در این حوزه طراحی شده و توسط کارشناسان شرکت سیمان دشتستان پرشده است. که داده-های واقعی پارامترها را با تقریب در اختیار ما قرارداده اند. ودرنهایت پس از توسعه مدل برای اعتبارسنجی آن براساس داده های مستخرج