24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات منطقه ده عملیات انتقال گاز کشور مبتنی بر الزامات شکست ناپذیری
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
نگهداری و تعمیرات، شکست ناپذیری، ارزیابی عملکرد، تحلیل مضمون، پویایی سیستم.
پژوهشگران حمید خدری (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، احمد قربان پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: تحقیق حاضر در زمینه نگهداری و تعمیرات و به منظور بررسی تاثیر الزامات شکست ناپذیری بر شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات انجام شده است.به همین منظور پس از شناسایی مولفه های شکست ناپذیری به ارزیابی و تحلیل تاثیر این مولفه ها بر شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد در سیستم نگهداری و تعمیرات منطقه ده عملیات انتقال گاز پرداخته شده است. هدف:هدف تحقیق حاضر شناسایی مولفه های شکست ناپذیری مرتبط با نگهداری و تعمیرات و بررسی تاثیر آنها بر شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات منطقه ده عملیات انتقال گاز می باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر به صورت آمیخته انجام شده است. در ابتدا شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات متناسب با بیانیه ماموریت، استراتژی و اهداف منطقه ده عملیات انتقال گاز با نظر خبرگان و استفاده از روش دلفی فازی تعیین و در ادامه مولفه های شکست ناپذیری با روش کیفی تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار ماکس کیودا شناسایی گردیدند. از بین مولفه های شکست ناپذیری موارد موثر بر شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش همبستگی کانونی و استفاده از نسخه 26 نرم افزار آماری SPSS شناسایی شدند. در نهایت در رویکردی دینامیک با استفاده از پویایی سیستم ها و کاربرد نرم افزار ونسیم تاثیر مولفه های شکست ناپذیری بر معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات شبیه سازی گردید. جامعه آماری کل سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت انتقال گاز ایران و نمونه کلیه سیستم نگهداری و تعمیرات منطقه ده عملیات انتقال گاز بوده است. برای شناسایی شاخص های نت از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند استفاده شده است و از بین 20 خبره سازمانی 10 نفر انتخاب شدند. یافته‏ها: از بین شاخص های متعدد ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات، 16 شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات شناسایی شد. در بخش کیفی تحقیق 254 کد باز، 18 مضمون سازمان دهنده و دو کد فراگیر ساختاری و رفتاری برای شکست ناپذیری شناسایی شد. مولفه های افزونگی، یادگیری، نظام مشارکت و قابلیت اطمینان از مضامین سازمان دهنده شکست ناپذیری بودند که بر شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات تاثیرگذار شناخته شدند. نتیجه‏گیری: نتایج نهایی نشان می دهد که از بین شاخص های متعدد ارزیابی عملکرد که در استانداردهای