24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان رويكردي آميخته براي ارزيابي عملكرد نگهداري و تعميرات مبتني بر مؤلفه هاي شكست ناپذيري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
نگهداری و تعمیرات ارزیابی عملکرد شکست ناپذیری تحلیل مضمون همبستگی کانونی دلفی فازی
مجله مدیریت تولید و عملیات
شناسه DOI 10.22108/jpom.2021.124605.1287
پژوهشگران حمید خدری (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، احمد قربان پور (نفر سوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائۀ رویکردی آمیخته برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مؤلفه های شکست ناپذیری در منطقۀ ده عملیات انتقال گاز کشور است. در بخش کمّی پژوهش آمیختۀ حاضر با استفاده از روش دلفی فازی، از 131 شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد نت برگرفته از استانداردهای مختلف جهانی،16 شاخص متناسب با فعالیت های منطقۀ ده عملیات گاز شناسایی شده است. در بخش کیفی نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون، با مشارکت 10 خبرۀ سازمانی و دانشگاهی، عوامل شکست ناپذیری در قالب 254 کد باز، 18 کد سازمان دهنده و دو کد فراگیر با استفاده از نرم افزار ماکس کیودا نسخۀ 2020 شناسایی و دسته بندی شده است. تأثیر این شاخص ها بر معیارهای کلیدی ارزیابی نت با استفاده از روش همبستگی کانونی بررسی شد.بررسی نتایج نشان داد یادگیری و رشد، پانارشی ، هیورستیک ، هورمونیزه شدن و باربل استراتژی از مؤلفه های رفتاری و افزونگی ، نظام مشارکت و قابلیت اطمینان بالا از مؤلفه های ساختاری، بیشترین تأثیر را بر معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات، شامل درصد هزینۀ نت مبتنی بر وضعیت، میانگین زمان ازکارافتادگی، درصد حوادث آسیب رسان به کارکنان و میانگین زمان بین دو توقف دارد.