24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه مدلی جهت تعیین موقعیت بهینه CODP با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی سفارش جدید، محدودیتهای ظزفیت و زمان در زنجیره تامین خدمات لجستیک منطقه ویژه پارس جنوبی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
نقطه تفکیک سفارش مشتری، سفارشهای ورودی، زنجیره تامین خدمات لجستیک
پژوهشگران حمیده تمیمی (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما)

چکیده

زمینه: یکی از روندهای توسعه در سفارشی سازی انبوه، سفارشی سازی انبوه خدمات است. بسیاری از شرکتهای لجستیک تصمیم میگیرند که زنجیره های تامین خدمات لجستیک را از طریق پیوستگی و یکپارچگی ایجاد کنند. بنابراین شرکتهای خدمات لجستیکی به یک رویکرد و نگرش علمی جهت وارد کردن سفارشها برای هدایت عملیات خود نیاز دارند و اینکه هر ادغام کننده خدمات لجستیک نیازمند دستیابی به اثر رفتار ورود سفارش جدید بر CODP و معیارهای مدیریتی مفید است. هدف: هدف این پژوهش عبارت است از تعیین موقعیت بهینه CODP با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی سفارش جدید، محدودیتهای ظرفیت و زمان در زنجیره تامین خدمات لجستیک منطقه ویژه پارس جنوبی روش شناسی: با توجه به آنکه نحوه گرد اوری اطلاعات و داده ها بر اساس مقالات و کتب می باشد، لذا ابزار گرد اوری اطلاعات، کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و سایت های علمی می باشد. درصورت ارائه یک نمونه موردی واقعی، فضای کلی آن مجموعه و همچنین اطلاعات آن مرکز پژوهشی از جمله راه های گرد اوری اطلاعات محسوب می شود. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش آن چه که مهم است این است که خروجی الگوریتم II NSGA قابل اتکا بوده و جوابهای حاصله از اعتبار مناسبی برخوردارند. بنابراین، میتوان از آن به عنوان یک روش حل مناسب برای حل مساله در مقیاس باالا استفاده نمود. نتیجه گیری: الگوریتم II NSGA بسیار نزدیک به روش اپسیلون محدودیت عمل میکند. بنابراین، الگوریتم فرا ابتکاری استفاده شده در این تحقیق نزدیک به حل دقیق عمل میکند و بنابراین میتواند ابزار مناسبی برای حل این مساله در زمان عدم کارایی حل دقیق باشند. بنابراین، با توجه به عملکرد مناسب الگوریتم II NSGA ،از این الگوریتم برای حل مسائل با ابعاد باالا استفاده میشود.