24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز و پایدار نفت، گاز و پتروشیمی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
طراحی شبکه زنجیره تامین، زنجیره تامین حلقه بسته، سبز، پایدار، بهینه چند هدفه، عدم اطمینان
پژوهشگران مهرسانا سلیمی منش (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، رضا جلالی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: رقابت شدید در بازارهای جهانی امروز، افزایش انتظارات مشتریان و پیشرفت سریع فناوری اطالعات، عدم اطمینان شرایط محیطی و قوانین زیست محیطی منجر به کوتاهترشدن چرخه عمر محصولات، افزایش ظرفیت حملونقل و رفتار پویای مشتریان از لحاظ انتخاب و تقاضا شده است . بنابراین سازمانها برای نیل به پایداری و ماندن در عرصههای رقابت نیازمند، زنجیرههای تأمین مؤثر و کارآمد هستند که به آن ها در غلبه بر محیط های آشفته و نامطمئن و فشارهای رقابتی شدید کمک کند. مدلهای طراحی شده در حوزه زنجیره تامین سنتی اغلب شامل جریانهای بازگشتی و حلقههای بسته و در واقع سطوح بعد از مشتری و استفاده مجدد از محصول نمیباشند که این نوع طراحیها در دستیابی به محصولات قابل بازیافت و کاهش اثرات زیستمحیطی در چرخه تولید دارای کمبود و نقص می باشند. از این رو این پژوهش، به دنبال طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز و پایدار بهمنظور کاهش اثرات زیست- محیطی، کاهش هزینه های اقتصادی و لحاظ کردن ابعاد اجتماعی مربوط به کارکنان صنعت نفت،گاز و پتروشیمی با توجه به عدم قطعیت پارامترها میباشد. هدف: هدف اصلی این پژوهش برآوردن سه بعد پایداری از جمله کاهش هزینههای اقتصادی، کاهش میزان انتشار گاز CO2 و روزهای کاری مناسب با تعداد بهینه کارکنان، در سطح شرکت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس تعریف سناریو متناسب با عدم قطعیت پارامترها میباشد. روششناسی: این پژوهش باتوجه به عدم قطعیت مقدار پارامترها از نوع سناریو محور می باشد، که باتوجه به دادههای دنیای واقعی برای مدل موردنظر بهازای مقادیر مختلف پارامترها چند روش حل تعریف میگردد. ازآنجاییکه هدف پژوهش موردنظر توسعه دانش کاربردی در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی میباشد، میتوان آنرا از این حیث در زمره پژوهشهای کاربردی و از لحاظ شیوهی اجرای پژوهش در زمره پژوهشهای توسعهای قرار داد. نحوه گردآوری دادههای این پژوهش از نوع توصیفی میباشد. این پژوهش با توجه رویکرد انجامش در زمره پژوهشهای کمی زنجیره تامین و از لحاظ زمان گردآوری دادهها چون با برههای از زمان سروکار دارد، مقطعی محسوب میگردد. از آنجاییکه جهت توسعه مدل بهینه سازی سه هدفه طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز و پایدار از ادبیات تجربی و مرور پژوهشهای پیشین بهره بردهایم، ابزار پژوهش آن بهصورت میدانی و کتابخانهای میباشد. بدین معنی که جهت توسعه مد