24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير استراتژي هاي بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي شركت هاي تعاوني شهر بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
بازاریابی سبز مزیت رقابتی شرکتهای تعاونی
مجله تعاون و کشاورزی
شناسه DOI 10.22034/AJCOOP.2021.220020.1543
پژوهشگران سجاد خلیلی (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، کریمه رامشی (نفر سوم)

چکیده

این پژوهش با هدف، بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی شرکت های تعاونی شهر بوشهر در سال 1398 انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی است. از نظر بازه زمانی نیز از نوع پژوهش های مقطعی به حساب می آید. جامعه آماری این پژوهش شامل 1374 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت های تعاونی شهر بوشهر هستند که حداقل تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر با روش های نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 32 گویه می باشد و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روایی سازه در نظر گرفته شد. در این راستا، روایی محتوا، اعتبار ظاهری و اعتبار عاملی (تحلیل عاملی) بررسی شدند. همچنین نتایج پایایی ترکیبی نشان داد که همه مولفه های پژوهش دارای پایایی ترکیبی بزرگتر از 7/0 بوده اند. برای بررسی مدل مفهومی پژوهش با کمک تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارSmartPLS2 بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که استراتژی های محصول سبز، قیمت گذاری سبز، تأمین کنندگان سبز، تبلیغ سبز، تحقیق و توسعه سبز، توزیع سبز و بسته بندی سبز تأثیر مثبت (مستقیم) و معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تعاونی شهر بوشهر دارند.