04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه مدلی جهت طراحی و ارزیابی زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و تکنیک بهترین - بدترین در محیط فازی مردد
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
زنجیره تامین لارج،تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات،تکنیک بهترین-بدترین، محیط فازی مردد
پژوهشگران افتخاری عابدین (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، علینقی مصلح شیرازی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع جهان و همچنین کشور ماست. مدیریت زنجیره تامین چنین صنایع عظیمی نیازمند طراحی و ارزیابی می باشد . پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که رویکرد طراحی و ارزیابی زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک مبتنی بر بدیهیات و تکنیک بهترین- بدترین در محیط فازی مردد دارای چه ساختاری می باشد؟ هدف: هدف کلی از این پژوهش مدیریت بهتر زنجیره تامین از طریق افزایش توان رقابتی زنجیره تامین و رسیدن به مزیت رقابتی پایدار صنعت خودروسازی می باشد و روش شناسی : این پژوهش در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول با استفاده از بدیهه استقلال طراحی مبتنی بر بدیهیات و تکنیک دلفی طرحی مفهومی برای زنجیره تامین لارج در صنعت خودرو سازی بعنوان زنجیره تامین مطلوب پیشنهاد و ماتریس طراحی آن جهت آزمون بدیهه استقلال تشکیل می گردد . در مرحله دوم پژوهش مدلی با استفاده از بدیهه اطلاعات تکنیک مبتنی بر بدیهیات و ترکیب ان با روش بهترین و بدترین در محیط فضای فازی مردد بعنوان روشی جهت ارزیابی زنجیره تامین لارج پیشنهاد می شود و بر اساس مدل پیشنهادی وضعیت موجود و مطلوب چهار زنجیره تامین خود رو سازی )ایران خودرو و سایپا و بهمن موتور و کرمان موتور ( مورد ارزیابی قرار می گیرد و زنجیره تامین برتر شناسایی می شود . ز جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شرکای زنجیره تامین و واحد نمونه شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا و بهمن خودرو و کرمان موتور می باشد و از روش نمونه گیری هدفمند جهت تعیین نمونه استفاده می شود. یافته ها : نتایج این پژوهش در مرحله اول نشان داد که زنجیره تامین لارج مطلوب صنعت خودروسازی از 13 شاخص تشکیل شده است . جهت ارتباط بین شاخص های مذکور )ابزارها( و اهداف تعریف شده )نیازمندی های عملکردی( ماتریس طراحی تشکیل گردید و نیمه مستقل بودن ماتریس طراحی زنجیره تامین لارج بعنوان زنجیره تامین مطلوب در صنعت خودروسازی مورد تایید قرارگرفت . در مرحله دوم پژوهش ابتدا وزن دهی شاخص های معرفی شده و هر چهار استراژی زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک بهترین بدترین در محیط فازی مردد انجام شده و نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین معیار زنجیره تامین لارج استفاده از تدارکات قوی در حمل و نقل و نیز استفاده از تکنولوژی مناسب و استفاده از نیروی کار چند مهارته می باشند و کم اهمیت ترین استفاد