24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان نيازسنجي آموزشي كاركنان بر مبناي الگوي شايستگي با رويكرد تحليل سلسله مراتبي گروهي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
نیازسنجی آموزشی؛ الگوی شایستگی؛ فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مجله آموزش در علوم انتظامی
شناسه DOI 10.22034/TPS.2022.209734.1489
پژوهشگران امیر فرخ نژاد (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم)

چکیده

زمینه و هدف: نیازسنجی یک از شاخص های مهم آموزش سازمانی است که اثربخشی دوره ها را افزایش و بازخورد مناسب را فراهم می کند. هدف مقاله حاضر، نیازسنجی آموزشی کارکنان بر مبنای الگوی شایستگی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی گروهی می باشد که در یک بررسی موردی فرایند آن اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 15 نفر از خبرگان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تشکیل می­دهند که 7 نفر از آنان که تجربه بیش از 10 سال در حوزه آموزش داشتند به­عنوان نمونه انتخاب شدند. با مطالعه ادبیات پژوهش، فهرستی از شایستگی­های مورد نیاز کارکنان شناسایی گردید. در نهایت 5 دسته از شایستگی‎های اصلی کارکنان شامل مهارت فردی، مهارت شخصیتی و ارزشی، مهارت هیجانی و تعاملات اجتماعی، مهارت قابلیت تطبیق و مهارت استدلال و 19 زیر معیار انتخاب و دسته‎بندی گردید. در مرحله بعد، درخت سلسله مراتبی مسئله پژوهش ترسیم گردید و در نهایت، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی جهت محاسبه وزن و اولویت­بندی شایستگی­های شناسایی شده استفاده گردید. یافته ها: یافته‎ ها نشان داد از میان شایستگی­ها، مهارت فردی با وزن 0/49، مهم­ترین نیاز آموزشی کارکنان می‎باشد و پس از آن به ترتیب نیاز به مهارت شخصیتی با وزن 0/24،مهارت هیجانی و تعاملات اجتماعی و مهارت قابلیت تطبیق باهم وزن0/10، و مهارت استدلال با وزن 0/07، قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر اهمیت مهارت های فردی و شخصیتی را در توسعه شایستگی های آموزشی و اثربخشی نیازسنجی نشان می دهد. لذا توجه به این مهارت ها می تواند زمینه اثربخشی بیشتر دوره های آموزشی را فراهم آورد.