04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد شرکت های فعال در صنایع پتروشیمی استان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
مدیریت زنجیره تامین سبز، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی، عملکرد عملیاتی
پژوهشگران مریم وحدت پور (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، احمد قربان پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: گرم شدن کره زمین و کاهش منابع طبیعی، انگیزه ای برای نیاز به تغییرات قابل توجه در نحوه تولید و ارائه محصولات و خدمات سازمان ها بوده است. در بسیاری از کشور ها اقدامات اجباری، مانند مالیات کربن برای تحریک سبز شدن زنجیره تامین، انجام شده است. هدف: هدف از این مطالعه درک رابطه بین اجرای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد شرکت های فعال در زمینه صنایع پتروشیمی در استان بوشهر می باشد. روش کار: جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های صنایع پتروشیمی استان بوشهر در سال 1400 بود که اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه و به صورت آنلاین جمع آوری گردید. 300 نفر از جامعه ی تحقیق به سوالات تحقیق پاسخ دادند. سپس داده با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج ضرایب معنا داریz نشان دادند که بین اجرای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد اجتماعی (888/0 r=،000/0 p=) و عملیاتی (784/0 r=،000/0 p=)رابطه مثبت و قوی وجود دارد ولی بین اجرای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد زیست محیطی (493/0 r=،000/0 p=) رابطه مثبت و متوسطی وجود دارد. همچنین بین اجرای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد اقتصادی (231/0 r=،002/0 p=) رابطه مثبت و ضعیفی وجود دارد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش به مدیران و سیاست گذاران کمک می کند تا اعتماد بیشتری به موضوع اجرای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز برای بهبود عملکرد شرکت داشته باشند.