24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلی جهت ارزیابی ریسک های پویا در خطوط لوله انتقال گاز با رویکرد سیستم داینامیک
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سیستم داینامیک ، ارزیابی ریسک ، ارزیابی ریسک پویا ، مدلسازی پیامد ، خط لوله انتقال گاز،
پژوهشگران عبدالرحمان حاجی پور (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، احمد قربان پور (استاد راهنما)

چکیده

زمینه: ریسک مربوط به خط لوله گاز دفن شده به دلیل محیط عملیاتی متغیر و همچنین عوامل تصادفی متعدد، پویا است. در این تحقیق یک مدل ارزیابی ریسک پویا را براساس پویایی سیستم برای مقابله با پیچیدگی یک سیستم و تغییرات در آن با زمان پیشنهاد شده است، زیرا سیستم دینامیک مزایای منحصر به فردی در آشکار کردن ویژگی های پویای رفتار سیستم ارائه می دهد. هدف: هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک های پویا در خطوط لوله انتقال گاز با رویکرد سیستم داینامیک برای محاسبه ریسک فردی پویا است. روش‏شناسی: نوع تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک روش کاربردی می باشد، و از نظر رویکرد، جزو تحقیقات توصیفی و کاربردی می باشد. برای به دست آوردن بینش عمیق، مرور گسترده ای از متون مرتبط در مورد پویایی سیستم، روش های ارزیابی ریسک در حوزه های صنعت نفت و گاز انجام شد تا پایه ای برای پارامترهای انتخاب شده برای مدل سازی پویایی سیستم و فرآیند جمع آوری داده ها ایجاد شود. رویکرد تفکر سیستمی به دانش به دست آمده از مطالعات تحقیقاتی قبلی برای یادگیری تعامل پویا بین عوامل موثر در ارزیابی ریسک اعمال شد.علاوه برآن مدل سازی پویایی سیستم و تکنیک شبیه سازی برای درک تعامل بین عوامل موثردر شکست خطوط لوله انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفت. یافته‏ها: یک مدل ارزیابی ریسک پویا از خطوط لوله گاز دفن شده براساس سیستم دینامیک برای شبیه سازی احتمال شکست، پیامدهای حادثه گاز، و تکامل ریسک فردی با گذشت زمان پیشنهاد شد. براساس مدل محاسبه احتمال خطا و مدل تحلیل پیامد تصادف، معادلاتی برای توصیف دقیق رفتار تکامل دینامیکی سیستم بدست آمد. مدل سیستم دینامیک پیشنهادی را می توان برای ارزیابی ریسک خطوط لوله در شرکت انتقال گاز و در جهت پیش گیری وپیش هشدار حوادث در صنعت گازمورد استفاده قرار داد. نتیجه‏گیری: براساس پژوهش انجام شده احتمال شکست کلی خطوط لوله گاز دفن شده به تدریج با زمان سرویس افزایش یافت و یک روند رشد نمایی سریع دارد. نشتی از سوراخ کوچک، شکل اصلی خرابی خطوط لوله گاز دفن شده است. زمان واکنش اضطراری و شکل شکست خط لوله عوامل اصلی موثر بر عواقب ناشی از حوادث گازی هستند. فاصله خطرناک مربوط به ارزش ریسک فردی مجاز به طور قابل توجهی با زمان واکنش اضطراری افزایش یافت. علاوه بر این، خطر نشت حفره کوچک بیشتر از پارگی خط لوله بود.