24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي و سنجش روابط بين عوامل مؤثر بر كارآفريني شركتي با استفاده از تكنيك ديمتل در شركت هاي تعاوني استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تعاون و کشاورزی
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، معصومه محمدی (نفر دوم) ، بهادر انصاری (نفر سوم)

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی در شرکت های تعاونی استان بوشهر و سنجش روابط بین این عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل در سال 1394 می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و متخصصین شرکت های تعاونی استان بوشهر که به مفهوم کارآفرینی شرکتی آگاهی داشته اند، می باشد. که تعداد آن ها در حدود 60 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 45 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه مقایسات زوجی بوده که توسط نمونه منتخب و با استفاده از قضاوت خود تکمیل گردیده است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اکسل، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده صورت گرفته است. با مرور ادبیات نظری 10 معیار مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با بیشترین درجه اهمیت شناسایی شدند. سپس این معیارها از طریق پرسشنامه ساختاریافته بر مبنای طیف لیکرت در اختیار متخصصان و کارشناسان قرار گرفت تا با نظر آنها تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، با به کارگیری تکنیک دیمتل روابط بین عوامل شناسایی شده، مورد سنجش قرار گرفته و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر عامل نسبت به سایر عوامل محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد، مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی در شرکت های تعاونی استان بوشهر عبارتند از: فرهنگ سازمانی، روحیه کارآفرینی، راهبرد سازمان، حمایت مدیریت، مهارت بازاریابی، فرصت گرا بودن، نظام ارتباطات، سودآوری، ریسک پذیری و اختیار و استقلال کاری.