04 اردیبهشت 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل ارتباط ميان شاخص هاي كاربرد اينترنت اشياء در زنجيره تأمين لوازم خانگي با استفاده از رويكرد نقشه شناختي فازي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، سید اسماعیل موسوی (نفر دوم) ، معصومه محمدی (نفر سوم)

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل ارتباط میان شاخص های کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین لوازم خانگی با استفاده از رویکرد نقشه شناختی فازی می باشد. جامعه آماری کارشناسان فعال در کسب و کار لوازم خانگی در استان بوشهر بوده اند. این افراد با مفهوم اینترنت اشیاء و زنجیره تأمین آگاه بوده که از بین آن ها 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا با مطالعه پیشینه و مبانی نظری پژوهش 38 شاخص شناسایی شدند. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و نظر خبرگان در 9 گروه شامل: محصول، فرآیندهای عملیاتی، موجودی، اقتصادی، تامین کنندگان، پشتیبانی فنی، اطلاعات، مشتری و ماموریت سازمان دسته بندی گردیدند. در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه شاخص هایی که مقدار آن ها از ارزش آزمون کمتر بود حذف گردیدند. در نهایت با استفاده از رویکرد ترکیبی نقشه شناختی فازی و گروه کانونی، چگونگی ارتباط میان شاخص ها تحلیل و تبیین گردید. نتایج نشان داد که ارتباط میان همه شاخص ها مثبت بوده است. همچنین اطلاعات، به عنوان مهمترین شاخص کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین لوازم خانگی به شمار می آید زیرا این شاخص بر همه شاخص های دیگر اثرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص مشتری در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این راستا مدیران صنعت لوازم خانگی می بایستی با برنامه ریزی و خودکارسازی بهتر فرآیندها، بهینه سازی عملیات، بهبود خدمات ارائه شده به مشتری و افزایش بازگشت سرمایه در طول زنجیره تأمین موجب افزایش قدرت رقابت در این صنعت گردند.