24 تیر 1403
جهانگير حيدري

جهانگیر حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 07731221500
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نقش مشارکت شهروندان الکترونیک در ایجاد شهر های الکترونیک در ایران
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مشارکت الکترونیک، شهرهای الکترونیکی، شهروندان الکترونیکی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
پژوهشگران جهانگیر حیدری (نفر اول) ، ملیکا زارعی (نفر دوم)

چکیده

بهرهگیری از فناوری اطلاعات و نظریه زندگی الکترونیک میتواند به عنوان راهکاری مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی شهرها و مشکلات آنها باشد. مشارکت شهروندان از مسائل عمدهای است که بر روی ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیک تاثیرگذار است. هدف پژوهش حاظر بررسی نقش مشارکت الکترونیک شهروندان در ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیکی در ایران میباشد. در این مقاله م شارکت شهروندان در قالب م شارکت الکترونیکی در پنج بعد زیر ساختهای فناوری، زیر ساختهای قانونی، زیر ساختهای فرهنگی، زیر ساختهای مدیریتی، زیر ساختهای آموز شی تحلیل شده ا ست. روش تحقیق در این پژوهش ا سنادی و کتابخانهای ا ست. یافتههای پژوهش ن شان میدهد تاثیر عامل سواد اطلاعاتی بر م شارکت الکترونیکی شهروندان در ایجاد و تو سعه شهرهای الکترونیکی در ایران نقش ب سزایی دارد . این در حالی ا ست که بر ا ساس مطالعات صورت گرفته سواد اطلاعاتی جهت م شارکت الکترونیکی شهروندان وضعیت مناسبی ندارد. از این رو درصد کمی از مردم با اجرا و توسعهی شهرهای الکترونیک در ایران موافق بوده و عواملی مانند؛ سطح تح صیلات، میزان درآمد، توجه به فر صتهای شغلی، تقویت همکاری مردم، توجه به امرار معاش جامعه، ح ضور در ت شکلهای شهری و مردمی، ت شویق افراد در فعالیتهای اقت صادی از جمله عوامل موثر در اجرای شهر الکترونیک و تاثیرات آن است.