15 آذر 1402
جهانگير حيدري

جهانگیر حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 07731221500
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین گردشگری ساحلی و توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان بوشهر)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
6260006
پژوهشگران حسین جمالی (دانشجو) ، ژیلا سجادی (استاد راهنما) ، محمدتقی رضویان (استاد مشاور) ، جهانگیر حیدری (استاد مشاور)

چکیده

یکی ازقابلیتهای مهم طبیعی شهرهای ساحلی استفاده ازسواحل آن برای توسعه فعالیت گردشگری درکنارسایر فعالیتها ازجمله تجارت وصیادی است.توجه و استفاده بهینه وبرنامه ریزی شده ازساحل، به عنوان محیطی با کیفیات منحصربه فردبصری می تواندنقش ویژه ای در حصول به توسعه ای پایدارآنها ایفانماید.آنچه در این تحقیق بعنوان یک مسئله مهم بحساب می آید،اعمال گردشگری پایداروبرنامه محور است که درآن به کیفیت زندگی جامعه میزبان، محیط زیست و ارزشهای فرهنگی اهمیت خاصی قائل است.هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین جایگاه گردشگری ساحلی ونقش آن در توسعه پایدار شهرهای ساحلی استان بوشهر است.روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است که با روش میدانی جهت تکمیل پرسش نامه ها همراه شده است.داده های پژوهش بـا استفاده از آزمـون Tتـک نمونـه ای از طریق نرم افزار SPSS پردازش وتحلیل شده است.پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری گردشگران وجامعه محلی است.با استفاده از جدول مورگان مشخص شد که بایدحجم نمونه حداقل 380 نفرباشد.جهت احراز روایی پرسشنامه تحقیق از مشاوره متخصیصن امر،اساتیدوصاحبنظران وسایر پرسشنامه های تحقیقی استفاده شد وپس از اعمال نظرات وپیشنهادات واجرای پرسشنامه بصورت آزمایشی به رفع ایرادات نسبت به پرسشنامه نهایی اقدام شد.پایایی سوالات پرسشنامه تحقیق نیزبراساس-روش آلفای کرونباخ برای هرگروه از سوالات مربوط به گردشگران 812/.وجامعه میزبان 761/. بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که منافع جامعه میزبان ناشی از نقش مدیریت شهری در توسعه پایدارگردشگری ساحلی استان بوشهر به لحاظ شاخصهای اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی موردتأییدجامعه محلی می باشدگرچه مدیریت شهری دراین خصوص موجبات رضایت نسبی گردشگران را فراهم نموده است،اما فعالیت گردشگری به عنوان یک زیر مجموعه از فعالیتهای اقتصادی، باید سهم خود را در توسعه پایدار منطقه کنترل نماید.همچنین کیفیت امکانات و خدمات زیرساختی و کیفیت رفتارجامعه میزبان ازمهمترین عوامل رضایت گردشـگران می باشدوتوجه به علایق و نظرات گردشگران مـی توانـد مبنایی برای برنامه ریزی توسعه گردشـگری ساحلی وایجادوگسترش زیرساختهای مرتبط با آن قلمداد شود.رضــایتمندی گردشــگران، نقــش مهمــی درتــداوم گردشگری ساحلی وتوسعه پایدار ایفا می کنـد.زیـرا گردشگران راضی، تمایل به انتقال تجربه مثبت