15 آذر 1402
جهانگير حيدري

جهانگیر حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 07731221500
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان احياي بافتهاي درون شهري با رويكرد منطقه بندي فرم محور (مطالعة موردي: شهر برازجان)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های جغرافیای انسانی
شناسه DOI
پژوهشگران محسن شاطریان (نفر اول) ، یونس غلامی (نفر دوم) ، جهانگیر حیدری (نفر سوم) ، حسین باقرزاده (نفر چهارم)

چکیده

در چند دهة اخیر در ایران رشد جمعیت شهری با توسعة ناموزون­افقی­شهر و ازبین بردن منابع کشاورزی و طبیعی اطراف شهرها همراه بوده است. در این بین، بسیاری از شهرها منابع فضایی ارزشمند اما فرسوده ای دارند که در حال حاضر راهگشای بسیاری از مشکلات شهرهاست. به همین منظور مسئلة بهسازی و نوسازی این فضاهای با ارزش مدنظر قرار گرفته است. در این بین، رویکرد رشد هوشمند که در ایالات متحدة آمریکا مدل مدیریت رشد است، توجه ویژه ای به ظرفیت های درونی شهر دارد؛ بنابراین، ایدة اصلی پژوهش حاضر توسعة درونی شهر با تأکید بر توسعة مجدد بافت های فرسوده است. برای این منظور در این مقاله از مدل منطقه بندی فرم محور، یکی از ابزارهای اجرایی رویکرد رشد هوشمند، با پهنه بندی کردن شهر برازجان در محیط نرم افزاری GIS استفاده کرده ایم تا سیاست «کد توسعه» نقشة «زون بندی عرضی» و توان و استعداد توسعة بافت های فرسودة شهر بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی- پژوهشی، و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی- تحلیلی و اسنادی- میدانی است. در روند پژوهش نیز مطالعاتی بر بافت فرسوده در زمینه های جمعیتی، کاربری، کالبدی و دسترسی انجام شده است. براساس مدل منطقه بندی فرم محور مشخص شده است که بافت های فرسودة شهر برازجان پتانسیل لازم را برای توسعة درونی شهر دارند. براساس این مدل، الگوی TND برای توسعة محله های مسکونی و الگویRCD، برای توسعة محله های مسکونی و تجاری استفاده شده است.