05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير منابع شركت هاي توليدي بر دستيابي به اهداف حضور در نمايشگاه تجاري )مورد مطالعه: پژوهشي در نمايشگاه بين المللي بوشهر(
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تحقیقات بازاریابی نوین
شناسه DOI
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم) ، محدثه زندوی (نفر سوم)

چکیده

امروزه با افزایش رقابت و کاهش امکان به معرض دید قرار گرفتن کالاها، امکاان ضواور در نمایشاگاه هاای تجااری دارای اهمیت صد چندان شاده اساتب برگازاری نمایشاگاه یات فرصات بسایار عیایم بارای شارک تهاا باه منیاور ارایاه کالاهایشان استب ضوور در نمایشگاه نیازمند تعیین اهداف از پیش تعیین شده و برنامه ریزی های طاولانی مادت اسات و برای دستیابی به این اهداف شناخت سازمان ها از منابع خود در تعیین اهداف به عنوان یت اصل اساسای در شارکت هاای، شرکت کننده در نمایشگاه استب هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اهمیات مناابع شارکت کننادگان در نمایشاگاه تجاری و تأثیری که این منابع بر دستیابی به اهداف ضوور در نمایشگاهها خواهد داشت؛ استب این پژوهش از نیر هادف کاربردی و از نیر جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی اساتب جامعاه آ مااری ایان پاژوهش شاامل – شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی بوشهر است که باال بار 812 شارکت هساتنندب نموناه ایان پاژوهش باا استفاده از جدول مورگان 802 شرکت در نیر گرفته شدب ابزار گردآوری داده های این پاژوهش پرسشانامه اساتب روایای پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایاایی آن از طریاق آلفاای کرونباا تأییاد شاد ب روش تجزیاه تحلیال داده هاا نیاز مادل معادلات ساختاری استب نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که مناابع پرسانلی فرفاه، مناابع برپاایی نمایشاگاه و قابلیت های مدیریتی بر اهداف فروش تاثیر معنادار دارندب همچنین منابع پرسنلی فرفاه و قابلیات ارتبااب باا مشاتری نیاز بار اهداف فیر فروش تاثیر معنادار دارندب با توجه به یافتههای پژوهش میتوان بیان نمود، که بجز قابلیت های شاراکت کاه بار اهداف فروش و فیر فروش تأثیری نداشتند، بهبود هریت از ابعاد منابع و قابلیات هاا ی موجاود در مادل، موجاب دساتیابی شرکتکنندگان به اهداف فروش و فیر فروش خود خواهد شدب