05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي و ارزيابي عواملموثر بر وفاداري به برند: مطالعه ي برند گوشيهاي تلفن همراه
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تحقیقات بازاریابی نوین
شناسه DOI
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول)

چکیده

در دنیای تجاری به شدت رقابتی امروزه، وفاداری مشتریان عامل اصلی مزیت و نقط اصلی افتراق میان ارائههای رقابتی سازمانها است. از این رو آنها برای موفقیت شرکتها حیاتی هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند می باشد. با مطالعه ی گسترده عوامل موثر بر وفاداری به برند، موارد مهم و مشترک استخراج و سپس مورد آزمون قرار گرفتهاند، تا بتوان عوامل اصلی ایجاد وفاداری به برند – در این مورد، بازار گوشیهای تلفن همراه در شهر بوشهر- را استخراج کرده و آن را بعنوان راهنمایی جهت اقدامات شرکتهای فعال در این زمینه بکار برد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - پیمایشی است. جهت بررسی مدل و آزمون فرضیه ها، داده ها با استفاده از پرسشنامه از 384 نفر از کاربران تلفنهمراه جمعآوری شد. تجزیه و تحلیل دادهها و تایید مدل از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) انجام شده است و براساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهای مدل بررسی شده است. یافتههای پژوهش حاکی از تاثیر مثبت شاخصهای رضایت، اعتماد و فعالیتهای ترویجی بر وفاداری به برند در صنعت تلفن همراه است.