05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ررسی تأثیر بسته بندی محصول بر تصمیم خرید ناگهانی: با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر خلقیات و سطح درگیری مصرف کننده و فشار زمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: خرید ناگهانی، مؤلفه های بسته بندی محصول، قابلیت استفاده مجدد بسته بندی، خلقیات مصرف کننده، فشار زمانی، درگیری ذهنی
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، عبدالمجید مصلح (نفر دوم) ، آزاده رجبی (نفر سوم)

چکیده

ا آشکار ساختن اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی، می توان استراتژی های بازاریابی اثربخشی پیشنهاد داد تا حجم خرید ناگهانی یک فروشگاه افزایش یابد و یا از دیگر سو، می توان به مصرف کنندگان کمک کرد تا رفتار خرید ناگهانی خود را کنترل نمایند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر ادراک مصرف کننده در مورد قابل استفاده مجدد بودن بسته بندی محصول بر تصمیم خرید ناگهانی است. لذا مدلی برای نحوه ارتباط این دو مؤلفه ارائه شده است و تأثیر بسته بندی از جنبه شکل، رنگ، جنس، برچسب و اندازه بسته بندی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی است. پس از بررسی پژوهش های انجام شده داخل و خارج از کشور، در زمینه بسته بندی محصول و شناسایی مؤلفه های اثرگذار بسته بندی، متغیرهای مدل پژوهش تعیین شد. در ادامه با مطالعه پیشینه پژوهش های صورت گرفته مدل مفهومی طراحی شده، که نحوه ارتباط این عناصر را نشان می دهد. مدل مفهومی بیانگر تأثیر عناصر بسته بندی بر ادراک مصرف کننده در مورد قابل استفاده مجدد بودن بسته بندی محصول است. همچنین ادراک مصرف کننده نیز بر تصمیم خرید ناگهانی اثرگذار است. در این مطالعه سه متغیر خلقیات و سطح درگیری ذهنی مصرف کننده و فشار زمانی به عنوان متغیرهای تعدیل گر معرفی شدند