05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسائی و اهمیت سنجی ویژگیهای مکانهای تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ویژگیهای مکانهای تاریخی، گردشگران خارجی، ایران
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، خداکرم سلیمی فرد (نفر دوم) ، زینب زمانی (نفر سوم)

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اهمیت سنجی و نهایتا دسته بندی ویژگی های خدماتی و غیرخدماتی مکان های تاریخی ایران میباشد که بر رضایت گردشگران خارجی زمان بازدید از مکان های مورد مطالعه تاثیرگذار است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی جای میگیرد. جامعه آماری این پژوهش، گردشگران خارجی میباشند که از یکی از سه مکان تاریخی تخت جمشید، عالیقاپو و مسجد جامع اصفهان بازدید نموده اند. بر اساس مرور ادبیات نظری و مصاحبه با راهنمایان تور و گردشگران، یک پرسشنامه از 24 ویژگی مربوط به مکان های تاریخی برای سنجش اهمیت هر ویژگی طراحی شد. این پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان گردشگری و زبان انگلیسی تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بزرگتر از 0/7 محاسبه گردید. داده های گردآوری شده بوسیله نرم افزار SPSS16 تحلیل شد. با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، این ویژگی ها در هفت عامل اصلی خلاصه شدند.