05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير بازاريابي دروني بر هوش سازماني در مؤسسات فناور
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی
شناسه DOI
پژوهشگران عبدالمجید مصلح (نفر اول) ، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم) ، مهدی الهیاری (نفر سوم)

چکیده

زجمله مسایلی که امروزه برای بسیاری از مؤسسات و شرک تها به دغدغه مبدل شده، چگونگی چیرگی بر پویای یهای محیطی و پیشگامی در بازارهای متلاطم امروزی است. چنین امری، در پرتو هوش سازمانی بالا در برابر محیط سازمان و ب هدنبال آن پاس خگویی مناسب نسبت به آن تغییرات ب هخوبی محقق م یگردد؛ اما چنین موفقیتی در گام نخست مستلزم توجه به بازار درونی سازمان یا ب هعبارتی نیروی انسانی شایست های است که بار کسب مزیت رقابتی پایدار را بر دوش م یکشد. هدف از انجام مطالع هی حاضر بررسی تأثیر هر یک از ابعاد بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در مؤسسات فناور است. بر این اساس، تعداد 39 شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر از طریق توزیع و جم عآوری پرسشنامه استاندارد در بین 93 نفر از کارکنان ب هدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داد هها از نر مافزار استفاده گردید و مشخص شد؛ تأثیر هر یک از مؤلف ههای بازاریابی درونی بر هوش smart pls سازمانی، مثبتو معن ادار است.