05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان از عملکرد اسلامی بانکهای دولتی: مطالعه موردی شهر کرمان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
نگرش اسلامی، مشتریان خدمات بانکی، بانکهای دولتی.
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، رقیه ابراهیمی (نفر دوم)

چکیده

این پژوهش به بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد بانکداری اسلامی در شعب بانکهای ملی، صادرات، سپه و ملت واقع در شهر کرمان میپردازد. بدین منظور مدل مفهومی براساس پژوهشهای پیشین انجام شده برای سنجشنگرش مشتریان ارائه شد و براساس آن پرسشنامهای طراحی شد و در اختیار مشتریان قرار گرفت. دادهها از ??? نفر از مشتریان خدمات بانکی جمعآوری شد. دادههای پژوهش توسط نرمافزار Amos مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش مدل مفهومی را تایید کرد و نشان داد، پیشینه مذهبی و معیارهای انتخاب بانک مشتریان با نگرش مشتریان خدمات بانکی از اسلامی بودن عملکرد بانکها رابطه مثبت و معناداری دارند