05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
اتأثیر بسته بندی محصولات غذایی بر ترجیحات کودکان و نفوذ آنها بر رفتار خرید خانواده
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بسته بندی محصولا غذایی، کودکان، رفتار خرید خانواده.
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، بدریه رضایی (نفر دوم)

چکیده

امروزه کودکان نسبت به گذشته قدرت خرید بیشتَری پیدا کرده اند و بر تصمیم گیری خرید خانواده اثرگذارند. این موضوع باعث توجه فعالیت های بازاریابی شرکت ها شده است، مثلا از بسته بندی هایی که سعی در جذب کودکان کنند استفاده می نمایند. لذا پژوهش پیش رو به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ویژگی های بسته بندی محصولات غذایی (مانند رنگ، بافت، سبک گرافیکی) بر ترجیحات کودکان نسبت به مواد غذایی مؤثر است و آیا ترجیحات کودکان بر رفتار خرید خانواده تاثیرگذار است؟ پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خانواده های دارای کودکان 4 تا 9 سال شهر بوشهر و تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، 384 مشخص گردید و از پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و SmartPLS v2 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد رنگ، بافت و سبک گرافیکی بسته بندی محصولات غذایی بر ترجیحات کودکان نسبت به مواد غذایی تاثیر دارد و همچنین ترجیحات کودکان بر رفتار خرید خانواده مؤثر است. تولیدکنندگان مواد غذایی می توانند از این ترفند در جهت افزایش سهم خود در بازار اقدام نمایند.