08 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر فعالیت های رسانه ای بر رفتار خرید محصولات سبز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
: رفتار خرید سبز ،مصرف کننده سبز، تبلیغات سبز، قصد خرید سبز
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، صاحبه برجویی مجرد (نفر دوم)

چکیده

موضوع سبز یک موضوع جهانی است. در نیمه دوم قرن بیستم فشار زیست محیطی به دلیل افزایش جمعیت جهان افزایش یافته است. تشدید قوانین زیست محیطی توسط دولت و دیگر سازمان ها، افزایش نگرانی مردم در مورد محیط زیست فشار فزاینده ای را برای سازمان های ذینفع برای حفظ محیط زیست ایجاد کرده است. رسانه های تبلیغاتی نقش مهمی برای فروش محصولات و بازاریابی ایفا می کنند به دلیل تمایل افراد به مصرف محصولات زیست محیطی تبلیغات زیست محیطی می تواند محرکی برای آگاهی عمومی از محصولات زیست محیطی باشد و بر رفتار خرید آنان اثرگذار باشد. در این مقاله هدف بررسی تأثیر فعالیت های رسانه ای بر رفتار خرید مصرف کننده سبز است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مصرف کنندگان محصولات سبز شهر بوشهر تشکیل می دهند. حجم نمونه 384 نفر تخمین زده شد که در این راستا از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است در این پژوهش جهت آزمون مدل و فرضیات از نرم افزار آموس (AMOS) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که انواع رسانه های تأثیر متفاوتی بر نگرش و قصد خرید مصرف کننده سبز دارند به طوری که فعالیت های دولت بر قصد خرید اثرگذار است ولی بر نگرش مصرف کننده تأثیری ندارد، همچنین فعالیت های تبلیغاتی رسانه ها و تبلیغات شفاهی بر نگرش مصرف کننده تأثیر مثبتی دارد ولی بر قصد خرید آنان تأثیری ندارد.