08 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط بین رویکردهای سازمان با موفقیت محصولات جدید در موسسات دانش بنیان با توجه به نقش میانجی گری مدیریت دانش مشتری و دانش بازار
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Market orientation, technology orientation, entrepreneurial orientation, customer knowledge management, market knowledge and new product success
پژوهشگران حسینعلی قائدی (دانشجو) ، مجید اسماعیل پور (استاد راهنما) ، منیژه بحرینی زاد (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: رقابت در بازار امروزی و ماندن در این صحنه پر تلاطم نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها و سازمان هاست. شرکت ها و بالاخص شرکت های نوآور باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا بدست می آورند محصولات متناسب با شرایط را تولید نمایند تا ماندن آن ها در صحنه رقابت تضمین گردد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، معرفی رویکردهایی است که سازمان می تواند بکار گیرد و البته برجسته ساختن دانش در این امر جهت پیشی گرفتن از رقبا و موفقیت در بازار است. روش‏شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها یک تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان موسسات دانش بنیان پارک های علم و فناوری شهر بوشهر تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. جهت بدست آوردن داده های اولیه اقدام به توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران موسسات دانش بنیان گردید. داده های ثانویه نیز از مطالعه مطالعات گذشته در مقالات و کارهای دیگران و از روش کتابخانه ای حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده های اولیه روش مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار PLS مورد استفاده قرار گرفت. یافته‏ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط بین بازارمحوری با مدیریت دانش مشتری و دانش بازار، تکنولوژی محوری با دانش بازار، کارآفرینی محوری با مدیریت دانش مشتری، دانش بازار با موفقیت محصولات جدید و مدیریت دانش مشتری با موفقیت محصولات جدید از نوع ارتباط مستقیم و معنادار است. اما فرضیه ارتباط مستقیم و معنادار بین تکنولوژی محوری با مدیریت دانش مشتری و کارآفرینی محوری با دانش بازار مورد تایید قرار نگرفت.