05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین جایگاه بانک سپه بوشهر با استفاده از نقشه ادراکی از دیدگاه مشتریان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Positioning, Customer, Perceptual map, Bank Sepah, Customers of Bank Sepah, Positioning of Bank Sepah
پژوهشگران حمیده افشارجهانشاهی (دانشجو) ، مجید اسماعیل پور (استاد راهنما) ، منیژه بحرینی زاد (استاد مشاور)

چکیده

منظور از جایگاه یابی، تعیین جایگاهی است که یک محصول یا یک نام تجاری در ذهن مشتریان با توجه به نام های تجاری رقبا دارد، گفته می شود. تحقیقات نشان داده است که کلید تعیین جایگاه، درک مناسب از ابعاد و شاخصهایی است که مشتری از آن ها استفاده می کند تا برنامه بازاریابی رقبا را ارزش گذاری کرده و تصمیم به خرید بگیرد. هدف این پژوهش تعیین جایگاه بانک سپه از دیدگاه مشتریان می باشد. روشهای متفاوتی برای تعیین جایگاه وجود دارد. در این تحقیق سعی گردیده با تکیه بر مفاهیم بنیادی علم بازاریابی، نحوه تعیین جایگاه با استفاده از روش نقشه ادراکی توضیح داده شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده ها روش توصیفی و پیمایشی می باشد. در ابتدا با مرور متون مرتبط و دریافت نظر متخصصان معیارهای تعیین جایگاه شناسایی گردید. سپس پرسشنامه ای طراحی گردید تا میزان اهمیت معیارها را ارزیابی و معیارهایی که اهمیت کمتری دارند حذف گردند تا نتیجه از ابعاد قابل قبولی برخوردارگردد. برای دستیابی به این مهم تعداد 397 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و گردآوری گردید و از روش تحلیل عاملی اکتشافی در این پژوهش استفاده شد. در ادامه با توجه به عاملهای تعیین شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه دیگری طراحی شد و از پاسخگویان خواسته شد که بانکها را با توجه به این عوامل رتبه بندی نمایند. در نهایت پس از تعیین رتبه هر بانک، از نقشه ادراکی برای تعیین جایگاه بانک سپه نسبت به رقبایش استفاده شد.