05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر اجزای مدل کسب و کار بر میزان عملکرد شرکت های گردشگری شهر تهران
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Business model, tourism companies
پژوهشگران سعید نصرت آبادی (دانشجو) ، عبدالمجید مصلح (استاد راهنما) ، منیژه بحرینی زاد (استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی تاثیر اجزای مدل کسب وکار بر عملکرد در شرکت های گردشگری شهر تهران می باشد. روش ها: نمونه آماری این پژوهش شامل 110 شرکت گردشگری شهر تهران بوده که ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار SMARTPLS به است. یافته ها: در این پژوهش و بعد از آزمون فرضیه ها، مدل مفهومی این پژوهش، مبنی بر تاثیر اجزای مدل کسب وکار بر عملکرد، ارائه گردید و مشخص شد که 69.2% رفتار عملکرد شرکت های گردشگری بواسطه اجزای مدل کسب وکار تعیین می گردد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از آزمون مدل این پژوهش با استفاده از نرم افزار SMARTPLS نشان می دهد که عنصر گزاره ارزش با ضریب مسیر 0.349 بیشترین تاثیر را در تعیین رفتار عملکرد شرکت های گردشگری شهر تهران را دارد.